รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4850040
ชื่อโครงการ : "ข้อเสนอปรับปรุงวิธีการออกแบบส่วนผสมของเอซีไอสำหรับคอนกรีตผสมเถ้าลอยที่มีการยุบตัวเป็นศูนย์ กรณีใช้ร่วมกับสารลดน้ำอย่างแรง"
  A Proposed Modified ACI Mix Design Method for No-Slump Fly Ash Concrete with Superplasticizer
หัวหน้าโครงการ : เจษฎา เกษมเศรษฐ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
เจษฎา เกษมเศรษฐ์
หัวหน้าโครงการ
วุฒิพงศ์ จันทรศร
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ธ.ค. 2547
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างแผนภูมิการออกแบบส่วนผสมสำหรับคอนกรีตที่มีค่าการยุบตัวเป็นศูนย์ผสมเถ้าลอยที่ระดับการแทนที่ปูนซีเมนต์ในปริมาณต่าง ๆ กรณีใช้ร่วมกับสารลดน้ำอย่างแรงที่จุดอิ่มตัว โดยปรับปรุงจากวิธีการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตตามมาตรฐานสถาบันอเมริกา
สถิติการเปิดชม : 1,739 ครั้ง
ชุดโครงการ : ทุนปูน สำหรับวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม (9 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 198 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400