รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4850042
ชื่อโครงการ : โครงการ"ผลของนาวาเดียมที่มีต่อลักษณะสมบัติของซีเมนต์และการวิเคราะห์การชะล้าง"
  Influence of Vanadium on Cement Properties and Leaching Analysis
หัวหน้าโครงการ : พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (9 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ธ.ค. 2547
วัตถุประสงค์ : 2.1 เพื่อศึกษาผลของวานาเดียมที่มีต่อลักษณะสมบัติของซีเมนต์ ได้แก่ เฟสส่วนประกอบของปูนเม็ด เวลาในการก่อตัว

(setting time) และกำลังอัด (compressive strength)

2.2 เพื่อศึกษาการชะล้างของวานาเดียมที่ถูกชะล้างออกมาจากซีเมนต์ ด้วยการทดสอบด้วยวิธีมาตรฐาน

2.3 เพื่อศึกษาผลของความเข้มข้นของวานาเดียมเริ่มต้นที่มีต่อลักษณะสมบัติของซีเมนต์และการชะล้างสถิติการเปิดชม : 1,465 ครั้ง
ชุดโครงการ : ทุนปูน สำหรับวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม (9 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 99 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400