รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4850043
ชื่อโครงการ : การปรับปรุงผิวทางเดิมที่ชำรุดโดยวิธีเทคนิคหมุนเวียนวัสดุทางเดิมมาใช้ใหม่
  Remedy of Distressed Pavement by Pavement Recycling Technique
หัวหน้าโครงการ : สุขสันติ์ หอพิบูลสุข
ทีมวิจัย :
สุขสันติ์ หอพิบูลสุข
หัวหน้าโครงการ
รุ้งลาวัลย์ ราชัน
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ธ.ค. 2547
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้วิศวกรและผู้เกี่ยวข้องทราบถึงลักษณะการรับน้ำหนัก (Stress-strain behavior) และกำลัง (Strength characteristics) ของดินซีเมนต์ที่ตัวแปรการบดอัดต่างๆ อันได้แก่ ปริมาณความชื้น (ที่ OMC และที่ด้านแห้งและด้านเปียกของ OMC) ปริมาณซีเมนต์ และระยะบ่ม

2. เพื่อสร้างทฤษฎีกำลังอัดของดินซีเมนต์บดอัด สำหรับดินทุกชนิด

3. เพื่อสร้างสมการทำนายความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณความชื้น ปริมาณซีเมนต์ ระยะบ่ม และกำลังอัด

4. เพื่อให้วิศวกรผู้ออกแบบสามารถตรวจสอบความถูกต้องของผลทดสอบที่ได้จากห้องปฏิบัติการ

และสามารถเลือกใช้พารามิเตอร์กำลังในการออกแบบ (Designed strength parameters) ได้อย่างถูกต้องและ

เหมาะสม

5. เพื่อศึกษาความแตกต่างของกำลังอัดของดินตัวอย่างจากสนามและจากห้องปฏิบัติ

6. เพื่อเสนอวิธีการและขั้นตอนการบดอัดที่มีประสิทธิผลในเชิงวิศวกรรมและเศรษฐศาสตร์

สถิติการเปิดชม : 1,960 ครั้ง
ชุดโครงการ : ทุนปูน สำหรับวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม (9 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 294 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400