รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4850044
ชื่อโครงการ : โครงการ "การพัฒนา Reactive Powder Concrete"
  Development of Reactive Powder Concrete
หัวหน้าโครงการ : บุรฉัตร ฉัตรวีระ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (7 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
บุรฉัตร ฉัตรวีระ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ธ.ค. 2547
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาถึงแนวทางการออกแบบและพัฒนา reactive powder concrete ตามแนวคิดของผู้ที่คิดค้นวัสดุนี้โดยการใช้วัสดุที่สามารถหาได้ภายในประเทศให้มากที่สุด เพื่อเป็นฐานความรู้ในการค้นคว้าวิจัยในเรื่องนี้ต่อไป และหาแนวทางดัดแปลงเพื่อการลดต้นทุนการผลิต

2. ศึกษาถึงคุณสมบัติทางกลและทางกายภาพของ reactive powder concrete ที่พัฒนาขึ้น เช่น กำลังรับแรงอัด กำลัง

รับแรงดึง กำลังรับแรงดัด โมดูลัสยืดหยุ่น ระยะเวลาการก่อตัว การหดตัวจากการก่อตัว การหดตัวจากการแห้งตัว

ความสามารถในการทนกรดและด่าง ค่าสัมประสิทธิ์การยืดหดตัวเนื่องจากอุณหภูมิ เพื่อให้สามารถที่จะนำคุณ

สมบัติต่างๆ มาพิจารณาใช้งาน reactive powder concrete ตามความเหมาะสมต่อไป

สถิติการเปิดชม : 1,835 ครั้ง
ชุดโครงการ : ทุนปูน สำหรับวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม (9 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 169 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400