รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4850060
ชื่อโครงการ : วิจัยและพัฒนาการผลิตชาฝรั่งสำหรับเกษตรกรและผู้ประกอบการแปรรูปชารายย่อยในเชิงการค้า
  Research and development for small holder and processing farmer on black tea trade
หัวหน้าโครงการ : สมพล นิลเวศน์
ทีมวิจัย :
สมพล นิลเวศน์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2548
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้ทราบขั้นตอนการแปรรูปชาฝรั่งคุณภาพดีจากยอดชาพันธุ์พื้นเมือง

2. เกษตรกรผู้ปลูกชารายย่อยสามารถรวมกลุ่มผลิตชาฝรั่งออกจำหน่ายในตลาดผู้บริโภคได้โดยตรง ซึ่งส่งผลให้เกษตรกรผู้ปลูกชามีรายได้เพิ่มขึ้น

3. โรงงานแปรรูปชารายย่อยสามารถผลิตชาฝรั่งให้มีคุณภาพดีขึ้นและมีคุณภาพตามความต้องการของตลาด

4. โรงงานแปรรูปชารายย่อยสามารถรับซื้อวัตถุดิบจากเกษตรกรผู้ปลูกชาได้ในราคาที่สูงขึ้น

5. ลดการนำเข้าชาฝรั่งจากต่างประเทศได้

สถิติการเปิดชม : 751 ครั้ง
ชุดโครงการ : พัฒนาเทคโนโลยี่ สำหรับอุตสาหกรรมท้องถิ่ม(ภาคเหนือ) (16 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 47 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400