รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4920002
ชื่อโครงการ : ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพริกและพริกไทยในการควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืชผักตระกูลกะหล่ำ
  Efficiency of chilli and pepper extracts in controlling and insect pests of crucifer crop
หัวหน้าโครงการ : ไสว บูรณพานิชพันธุ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ไสว บูรณพานิชพันธุ์
หัวหน้าโครงการ
เกวลิน คุณาศักดากุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ย. 2548
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากผลพริกและพริกไทยในการควบคุมโรคเน่าดำ (black rot) ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas camprestris และโรคใบจุด (leaf spot) ที่เกิดจากเชื้อ Alternaria brassicicola ในระดับห้องปฏิบัติการ

2. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากผลพริกและพริกไทยในการควบคุมหนอนใยผัก (diamondback moth, Plutella xylostella L. ) และหนอนกระทู้ผัก (common cutworm, Spodoptera litura (F.)) ในระดับห้องปฏิบัติการ

สถิติการเปิดชม : 2,909 ครั้ง
ชุดโครงการ : สมุนไพรเพื่อคุณภาพชีวิต (88 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 629 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400