ชุดโครงการ : สมุนไพรเพื่อคุณภาพชีวิต
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : สมุนไพรเพื่อคุณภาพชีวิต ทั้งหมด 88 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
การหาปริมาณพิวรีนและกรดยูริกในผักพื้นบ้านไทย
ชุติมา เพชรกระจ่าง2559
PDF Icon
การพัฒนาน้ำยาอบเชยจีนชนิดระบบนำส่งยาแบบก่อให้เกิดไมโครอิมัชันเอง เพื่อใช้ในการต้านจุลชีพในไก่เนื้อ
ณัฐวุฒิ เจริญไทย2559
PDF Icon
ฤทธิ์ของกรดไขมันสายยาวปานกลางจากพริกต่อระดับไขมันในเลือดและระดับออกซิเดชันของตับในหนูที่มีระดับคอเลสเตอรอลสูงและฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ HMG-Co reductase ในหลอดทดลอง
วิสุดา สุวิทยาวัฒน์2559
PDF Icon
Hydrolysis of Capsaicin Using Immobilized Enzymes
Filip Kielar2559
PDF Icon
การวิเคราะห์สารสำคัญประเภทกลูโคซิโนเลตและไอโซไธโอไซยาเนตในพืชตระกูลผักกาดจากมูลนิธิโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่
บุญจิรา รัตนากรพิทักษ์2558
PDF Icon
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากเยื่อหุ้มเมล็ดจากผลฟักข้าว และใบชะมวง ต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับ ROS production, MAPK/ERK pathway และไมโตคอนเดรียในเซลล์ neuronal-like neuroblastoma และเซลล์ primary fibroblast ภายใต้สภาวะที่ถูกกดดันด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
ชัชวาล สิงหะพล2558
PDF Icon
การวิเคราะห์สารสำคัญธรรมชาติในผักเศรษฐกิจจากมูลนิธิโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ผักจังหวัดชัยนาทและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
เมธา รัตนากรพิทักษ์2556
PDF Icon
การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างผักผลไม้เพื่อลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์จากน้ำมันหอมระเหย
มัลลิกา (ไตรเดช) ชมนาวัง  2556
PDF Icon
การพัฒนาวิธีวิเคราะห์เพื่อหาปริมาณพิวรีน และกรดยูริกในผักพื้นบ้านไทย
ชุติมา เพชรกระจ่าง2556
PDF Icon
การพัฒนาระบบช่วยละลายของน้ำมันโหระพาและน้ำมันกระชาย
วราภรณ์ จรรยาประเสริฐ2555
PDF Icon
การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากผักพื้นบ้านไทย
นาฏศจี นวลแก้ว2555
PDF Icon
การศึกษาฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไซโคล ออกซิจิเนสและการยับยั้งการสร้างพรอสตาแกลนดิน อี 2 จากพืชพื้นเมืองของประเทศไทย
กฤษณ์ ถิรพันธุ์เมธี2554
PDF Icon
การพัฒนาผลิตภัณฑ์แช่ฟันเทียมในรูปแบบสารละลายเข้มข้นของน้ำมันตะไคร้ที่มีศักยภาพในการต้านเชื้อรา candida albicans และการทดสอบทางคลินิค
สุวิมล ทวีชัยศุภพงษ์2554
PDF Icon
การพัฒนาระบบการตัดสินใจการผลิตสินค้าเกษตรและการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานพริกจังหวัดแพร่
วีระ ภาคอุทัย2554
PDF Icon
ฤทธิ์ยับยั้งการเดิกเบต้าแอมีลอยด์พลาสของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากน้ำมันหอมระเหยและพืชพื้นเมืองบางชนิดในประเทศไทยสำหรับรักษาโรคอัลไซเมอร์
กิตติศักดิ์ ศรีภา2554
PDF Icon
การสังเคราะห์อนุพันธุ์ของยูจีนอลเพื่อพัฒนาเป็นยาชาเฉพาะที่และยาสลบสัตว์น้ำ
จตุรงค์ สุภาพพร้อม2553
PDF Icon
การพัฒนาตำรับเอ็นแคปซูเลชั่นของสารสกัดพริกในอนุภาคไขมันและการทดสอบประสิทธิภาพในการไล่ล่าหนู
ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล2553
PDF Icon
การพัฒนากระบวนการผลิตเมี่ยงปลอดภัย
สายลม สัมพันธ์เวชโสภา2553
PDF Icon
พัฒนาระบบการปลูกพริกพิโรธ (พริกที่เผ็ดที่สุดในโลก) เชิงการค้าในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
จริยา วิสิทธิ์พานิช2553
PDF Icon
การศึกษาปริมาณสาร Capsaiciniods, Capsiate, Capsanthin, Beta-Carotene, Fatty acid และ VOC ในพริกที่ปลูกในประเทศไทยเพื่อเป็นข้อมูลทางโภชนาการและการนำไปใช้ประโยชน์
อุทัย วิชัย2553
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :สมุนไพรเพื่อคุณภาพชีวิต ทั้งหมด 88  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 5
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400