รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4920010
ชื่อโครงการ : การพัฒนาตำรับยาเม็ดแบบธรรมดาและยาเม็ดออกฤทธิ์เนิ่นจากสารสกัดพริก
  Development of Plain Tablets and Sustained Released Tablets from Capsicum frutescens Linn. Extract
หัวหน้าโครงการ : ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (7 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ธ.ค. 2548
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อตั้งตำรับยาเม็ดแบบธรรมดาและยาเม็ดแบบออกฤทธิ์เนิ่นจากสารสกัดพริก

2. เพื่อประเมินตำรับยาเม็ดแบบธรรมดาและยาเม็ดแบบออกฤทธิ์เนิ่นจากสารสกัดพริก

3. เพื่อศึกษาความคงตัวของตำรับที่ได้ที่สภาวะต่าง ๆสถิติการเปิดชม : 2,092 ครั้ง
ชุดโครงการ : สมุนไพรเพื่อคุณภาพชีวิต (88 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 237 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400