รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4920015
ชื่อโครงการ : การจัดการการผลิตทุเรียนคุณภาพสำหรับบริโภคสดเพื่อการส่งออกในลักษณะเครือข่ายธุรกิจที่มีความมั่นคงและยั่งยืนระหว่างเกษตรกรและผู้ประกอบการ
  -
หัวหน้าโครงการ : เสริมสุข สลักเพ็ชร์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
เสริมสุข สลักเพ็ชร์
หัวหน้าโครงการ
ชลธี นุ่มหนู
นักวิจัยร่วมโครงการ
ภาณี บุณยเกื้อกูล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.พ. 2549
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาวิธีการบริหารจัดการเทคโนโลยีการผลิตอย่างเหมาะสมในการควบคุมปริมาณผลิตผลทุเรียนคุณภาพให้มีเสถียรภาพ

2. สร้างและพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตทุเรียนคุณภาพ และเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตกับผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องในลักษณะของธุรกิจที่มีความมั่นคงและยั่งยืน

สถิติการเปิดชม : 3,447 ครั้ง
ชุดโครงการ : ไม้ผลและผลิตภัณฑ์จากผลไม้ (70 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 606 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400