รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4950044
ชื่อโครงการ : โครงงาน "การพัฒนาหุ่นเพื่อใช้ในการแสดงผลิตภัณฑ์"
  Developing a Modeling for Dress Presentation
หัวหน้าโครงการ : สืบสกุล ชื่นชม
ทีมวิจัย :
สืบสกุล ชื่นชม
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 เม.ย. 2549
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อออกแบบและพัฒนาหุ่นสำหรับการแสดงผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความต้องการของตลาดในรูปแบบการจำหน่ายเป็นสินค้าชุมชน

2. เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชนสำหรับการประกอบอาชีพบนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น

3. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

สถิติการเปิดชม : 1,325 ครั้ง
ชุดโครงการ : พัฒนาเทคโนโลยี่ สำหรับอุตสาหกรรมท้องถิ่ม(ภาคเหนือ) (16 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 153 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400