รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4950052
ชื่อโครงการ : "การพัฒนาเตาต้มที่มีส่วนทำความร้อนภายนอกสำหรับอุตสาหกรรมครัวเรือน"
  DEVELOPMENT OF WATER HEATERS WITH EXTERNAL HEATING FOR DOMESTIC INDUSTRY
หัวหน้าโครงการ : ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์
หัวหน้าโครงการ
ชูรัตน์ ธารารักษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ณัฐวุฒิ ดุษฎี
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2549
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนา ออกแบบ และสร้างต้นแบบเตาต้มอุตสาหกรรมประสิทธิภาพสูง สำหรับอุตสาหกรรมในครัวเรือน ได้แก่ เตาต้มปอสา เตาต้มย้อมฝ้าย เตาต้มน้ำร้อนใช้ในการอบแห้งไม้แกะสลัก หรือไม้เฟอร์นิเจอร์ ในโรงเรือน รวมถึง เตาหุงต้มขนมจีนโดยมีชุดทำความร้อนแยกออกจากตัวหม้อต้ม

2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการ หรือชุมชน

สถิติการเปิดชม : 2,065 ครั้ง
ชุดโครงการ : พัฒนาเทคโนโลยี่ สำหรับอุตสาหกรรมท้องถิ่ม(ภาคเหนือ) (16 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 372 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400