รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4950054
ชื่อโครงการ : โครงการ "การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการลดขนาดหรือย่อยเศษไม้มะม่วงให้ได้ขนาดที่เหมาะสมกับการเพาะเลี้ยงเห็ด"
  APPROPRIATE TECHNOLOGY TO DECREASE SIZE OF WOOD PARTICLE FOR MUSHROOM PROCESS
หัวหน้าโครงการ : วิสุทธิ์ บัวเจริญ
ทีมวิจัย :
วิสุทธิ์ บัวเจริญ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2549
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษา ออกแบบ และจัดสร้างเครื่องต้นแบบที่จะสามารถย่อยเศษไม้มะม่วงให้มีขนาดที่เหมาะสมกับกระบวนการผลิตก้อนเชื้อเห็ด

2. ลดต้นทุนในกระบวนการผลิตก้อนเชื้อเห็ดโดยอาศัยเทคโนโลยีและการจัดการทางด้านวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

3. เพื่อยกระดับคุณภาพของผลิตผลในอันที่จะพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์

สถิติการเปิดชม : 1,637 ครั้ง
ชุดโครงการ : พัฒนาเทคโนโลยี่ สำหรับอุตสาหกรรมท้องถิ่ม(ภาคเหนือ) (16 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 247 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400