รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4950056
ชื่อโครงการ : โครงการ "การศึกษาคุณภาพและการใช้ประโยชน์ของปุ๋ยหมักจากการหมักวัสดุเหลือทิ้งของบ้านแม่ผาแหน"
  THE STUDY OF COMPOST QUALITY AND UTILIZATION FROM BAN MAE-PHA-HANE'S RESIDUE WASTE COMPOSTING
หัวหน้าโครงการ : บัญจรัตน์ โจลานันท์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
บัญจรัตน์ โจลานันท์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2549
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการหมักปุ๋ยเชิงอุตสาหกรรมที่เหมาะสมสำหรับท้องถิ่น

2. เพื่อศึกษาผลของระยะเวลาการหมักปุ๋ย/ระดับความเสถียรของปุ๋ยหมักต่อระดับความเป็นพิษต่อพืช (Phytotoxicty)

3. เพื่อศึกษาคุณภาพปุ๋ยหมักที่ได้จากการหมักปุ๋ยวัสดุเหลือทิ้งในชุมชนภายใต้สภาวะการใช้ประโยชน์จริง

สถิติการเปิดชม : 1,704 ครั้ง
ชุดโครงการ : พัฒนาเทคโนโลยี่ สำหรับอุตสาหกรรมท้องถิ่ม(ภาคเหนือ) (16 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 287 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400