รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4950076
ชื่อโครงการ : การศึกษาแนวทางการจัดการทางการตลาดของวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวในเขตอีสานใต้
  A Study of the Marketing Management Policy of Community Business Organization in Order to Promote Tourism in The Lower Northeastern Part of Thailand
หัวหน้าโครงการ : อัจฉรา หลาวทอง
ทีมวิจัย :
อัจฉรา หลาวทอง
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2549
วัตถุประสงค์ : 2.1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนในเขตอีสานใต้ที่สามารถดำเนินการในรูปแบบธุรกิจการท่องเที่ยว

2.2. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการทางการตลาดของวิสาหกิจชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยว

2.3. เพื่อศึกษาแนวทางและยุทธศาสตร์พึ่งพาเสริมสร้างความเข้มแข็งการพัฒนาและจัดการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่กลุ่มอีสานใต้สู่ความยั่งยืน โดยเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน

สถิติการเปิดชม : 5,475 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน (146 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 20,131 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400