ชุดโครงการ : การพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : การพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน ทั้งหมด 146 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
การสังเคราะห์งานวิจัยการท่องเที่ยวและทิศทางการวิจัยในอนาคต
นริศา คำแก่น2554
PDF Icon
การท่องเที่ยวที่ไร้ความเร่งรีบเพื่อสร้างการเรียนรู้ผ่านการสื่อความหมายสำหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุชาวยุโรป
ราณี อิสิชัยกุล2553
PDF Icon
กระบวนการสื่อสารเรียนรู้จากการท่องเที่ยว "อาหาร" สำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดผู้หญิงชาวต่างประเทศของไทย
พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์2553
PDF Icon
แนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช
อรพรรณ จันทร์อินทร์2553
PDF Icon
การจัดการเส้นทางนำเที่ยวสักการะพระเกจิอาจารย์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช
สุจิตราภรณ์ จุสปาโล2553
PDF Icon
การศึกษาข้อมูลคติชนวิทยาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช
กันยารัตน์ พรหมวิเศษ2553
PDF Icon
แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการลงทุนด้านธุรกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมาน จันทวงศ์2553
PDF Icon
การประชุมวิชาการ 9 ปี การวิจัยการท่องเที่ยวไทย
เทิดชาย ช่วยบำรุง2553
PDF Icon
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างการเรียนรู้สำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มบำเพ็ญประโยชน์
พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม2553
PDF Icon
โครงการเฝ้าระวังการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อเสริมศักยภาพธุรกิจท่องเที่ยวไทยท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง
แสงแข บุญศิริ2553
PDF Icon
การศึกษาอัตลักษณ์และคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมเพลงโคราชสู่กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักท่องเที่ยวเยาวชน
ณัฏฐินี ทองดี2553
PDF Icon
ASEAN : การบูรณาการการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมผ่านหลักสูตรการท่องเที่ยวในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน"
เทิดชาย ช่วยบำรุง2553
PDF Icon
รูปแบบและเครือข่ายการเรียนรู้ของแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัดในประเทศไทย
มหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น)2553
PDF Icon
วาระแห่งชาติเพื่อการพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ปี 2552
เทิดชาย ช่วยบำรุง2552
PDF Icon
หนังสือรวมบทความทางการท่องเที่ยวและโรงแรมประจำปี 2551
เทิดชาย ช่วยบำรุง2552
PDF Icon
การพัฒนาระบบบริหารและกลไกการวิจัยการท่องเที่ยวติดพื้นที่กลุ่มจังหวัดอันดามัน
เทิดชาย ช่วยบำรุง2552
PDF Icon
เชื่อมโยงเครือข่ายภาคีประเด็นการท่องเที่ยว ระดับปริญญาโท
เทิดชาย ช่วยบำรุง2552
PDF Icon
การพัฒนากรอบการวิจัยการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่ (ABC-T) เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงสู่การพัฒนาทั้งพื้นที่ (Total Development) ของจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ และยโสธร
เทิดชาย ช่วยบำรุง2552
PDF Icon
โครงการการประชุมทางวิชาการ "การท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน : Liberty & Sustainability"
บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข2552
PDF Icon
เชื่อมโยงเครือข่ายภาคีประเด็นการท่องเที่ยว ระดับปริญญาตรี
เทิดชาย ช่วยบำรุง2552
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :การพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน ทั้งหมด 146  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 8
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400