รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG49H0004
ชื่อโครงการ : วิจัยฐานรากการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  -
หัวหน้าโครงการ : ปราณี กุลละวณิชย์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ปราณี กุลละวณิชย์
หัวหน้าโครงการ
ชลดา เลาหวิริยานนท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
อดิศา เบญจรัตนานนท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สิริวรรณ ภิญโญลักษณา
นักวิจัยร่วมโครงการ
เยาวภาพงศ์ ณ ระนอง
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศรีปทุม นุ่มอุรา
นักวิจัยร่วมโครงการ
อดิศา เตียว
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิไลรัตน์ ระลึกมูล
นักวิจัยร่วมโครงการ
อรนุช ทองทักษิณ
นักวิจัยร่วมโครงการ
นันทา ชิระมณี
นักวิจัยร่วมโครงการ
วรรณา แสงอร่ามเรือง
นักวิจัยร่วมโครงการ
พงษ์สุดา ภู่เจริญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุวิมล ต่ออภิชาติตระกูล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปรารถนา กาลเนาวกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
เอนก กิมสุวรรณ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.พ. 2549
วัตถุประสงค์ : สร้างรูปแบบของการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศแบบเข้มเน้นทักษะฟัง-พูด ในเวลา 6-8 สัปดาห์ ทั้งใน

เรื่องเอกสาร ตำราเรียน วิธีการสอนและวิธีการวัดผลที่เหมาะสม

2.2 สร้างรูปแบบของการปฏิบัติงานที่อาศัยความร่วมมือกันระหว่างครู/อาจารย์ในสถาบันการศึกษานั้นและใน

ท้องถิ่น

สถิติการเปิดชม : 18,811 ครั้ง
ชุดโครงการ : นโยบายการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศของไทย (8 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 12,930 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400