ชุดโครงการ : นโยบายการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศของไทย
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : นโยบายการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศของไทย ทั้งหมด 8 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
วิจัยฐานรากการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ปราณี กุลละวณิชย์2549
PDF Icon
ข้อมูลพื้นฐานการเรียนภาษาต่างประเทศและการใช้ภาษาต่างประเทศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เยาวลักษณ์ อภิชาติวัลลภ2548
PDF Icon
นำร่องเพื่อพัฒนาโจทย์การวิจัยเรื่อง "ฐานรากการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ"
ปราณี กุลละวณิชย์2548
PDF Icon
ศึกษากรณีตัวอย่างนโยบายและการสอนภาษาต่างประเทศของญี่ปุ่น
ทวิชา แพทย์วิบูลย์2547
PDF Icon
การศึกษาการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและความต้องการภาษาต่างประเทศ ในภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกของไทย
ปราณี กุลละวณิชย์2547
PDF Icon
ประสานงานชุดโครงการนโยบายการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศของไทย
ปราณี กุลละวณิชย์2547
PDF Icon
ข้อมูลพื้นฐานการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและการใช้ภาษาต่างประเทศในภาคเหนือ
เอนก กิมสุวรรณ2546
PDF Icon
ข้อมูลพื้นฐานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและการใช้ภาษาต่างประเทศของภาคใต้
ปรารถนา กาลเนาวกุล2546
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :นโยบายการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศของไทย ทั้งหมด 8  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 1
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400