รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5010011
ชื่อโครงการ : กลุ่มผลประโยชน์กับการกำหนดนโยบายสาธารณะในประเทศญี่ปุ่น: พลวัตรของการเปลี่ยนแปลงและนัยที่มีต่อประเทศไทย
  (Interest Groups and Public Policy Decision-making in Japan: The Dynamics of Change and Its Implications for Thailand)
หัวหน้าโครงการ : ไชยวัฒน์ ค้ำชู : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ไชยวัฒน์ ค้ำชู
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 26 เม.ย. 2550
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาพลวัตรการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการ กลไก และแบบแผนของการกำหนดนโยบายสาธารณะของประเทศญี่ปุ่น

2. เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมและอิทธิพลของกลุ่มผลประโยชน์ที่สำคัญภายในประเทศญี่ปุ่น เช่น กลุ่มธุรกิจใหญ่ Keidanren สมาคมการค้า (trade associations) สหกรณ์การเกษตร (Nokyo) และสหภาพแรงงาน (Rengo) ที่มีต่อระบบการเมืองของประเทศนี้

3. เพื่อเสนอผลของการศึกษาวิเคราะห์ในข้อหนึ่ง และข้อสองข้างต้นต่อผู้กำหนดนโยบายฝ่ายไทยเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาหาช่องทางที่ถูกต้องเหมาะสมในกระบวนการกำหนดนโยบายของฝ่ายญี่ปุ่น ให้สามารถสนองตอบเป้าหมายด้านนโยบายของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สถิติการเปิดชม : 2,667 ครั้ง
ชุดโครงการ : Japan Watch (10 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 567 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400