รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5020055
ชื่อโครงการ : การใช้ไรโซแบคทีเรียเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคกุ้งแห้ง โรคเหี่ยวเขียว และโรครากและโคนเน่า
  Application of Rhizobacteria for Induced Disease Resistance Against Anthracnose, Bacterial Wilt and Southern Blight Disease in Pepper
หัวหน้าโครงการ : กัญชลี เจติยานนท์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (6 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
กัญชลี เจติยานนท์
หัวหน้าโครงการ
ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 16 ก.ค. 2550
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อคัดเลือก PGPR สายพันธุ์ไทยที่มีศักยภาพในการกระตุ้นพืชต้านทานโรคที่สำคัญของพริกในสภาพเรือนทดลอง

2. เพื่อพัฒนาและทดสอบผลิตภัณฑ์ PGPR ที่มีผลต่อการสร้างภูมิคุ้มกันโรคพริกในสภาพแปลงปลูก

สถิติการเปิดชม : 2,054 ครั้ง
ชุดโครงการ : Biocontrol (5 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 497 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400