รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5020062
ชื่อโครงการ : การพัฒนาตำรับฟิล์มเคลือบกล้วยไข่จากไคโตซานเพื่อยืดอายุการเก็บหลังการเก็บเกี่ยว
  Development of Banana Film Coating Forumlations from Chitosan for Extended Postharvesting Shelf-Life
หัวหน้าโครงการ : ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (7 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล
หัวหน้าโครงการ
อุทัย วิชัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
มยุรี กระจายกลาง
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2550
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาวิธีการสังเคราะห์ดัดแปลงโครงสร้างไคโซานให้ได้อนุพันธ์ที่ละลายน้ำได้ดี

2. เพื่อศึกษาการเตรียมฟิล์มจากไคโตซานและอนุพันธ์ของไคโตซาน

3. เพื่อประเมินคุณสมบัติของแผ่นฟิล์มจากไคโตซานและอนุพันธ์ของไคโตซาน

4. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นฟิล์มไคโตซานและอนุพันธ์ของไคโตซานในการยืดอายุการเก็บกล้วยไข่

สถิติการเปิดชม : 1,623 ครั้ง
ชุดโครงการ : สมุนไพรเพื่อคุณภาพชีวิต (88 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 390 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400