รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5050015
ชื่อโครงการ : "ยุววิจัยสิ่งทอพื้นบ้านปีงบประมาณ 2550"
 
หัวหน้าโครงการ : วิชชากร จามีกร : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วิชชากร จามีกร
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.พ. 2550
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะในการนำกระบวนการวิจัยไปค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง อันจะนำมาซึ่งการรู้จักคิดวิเคราะห์และใช้เหตุใช้ผลในการตัดสินใจ

2. เพื่อให้นักเรียนสามารถบูรณาการการเรียนกับการดำรงชีวิตได้

3. เพื่อให้โรงเรียนและนักเรียนช่วยในการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอพื้นบ้านของชุมชน

สถิติการเปิดชม : 2,289 ครั้ง
ชุดโครงการ : พัฒนาเทคโนโลยี่ สำหรับอุตสาหกรรมท้องถิ่ม(ภาคเหนือ) (16 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 1,761 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400