รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5050088
ชื่อโครงการ : ข้าวแต๋นกึ่งสำเร็จรูปสำหรับไมโครเวฟ
  MICROWAVABLE CRISPY RICE SNACK (KAO-TAN)
หัวหน้าโครงการ : อรทัย บุญทะวงศ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อรทัย บุญทะวงศ์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2550
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษากระบวนการผลิตข้าวแต๋นกึ่งสำเร็จรูปที่เหมาะสมต่อการอบด้วยไมโครเวฟ

2. ศึกษาระดับความร้อนและเวลาที่เหมาะสมในการอบข้าวแต๋นกึ่งสำเร็จรูปด้วยไมโครเวฟ

3. ศึกษาอายุการเก็บรักษาและภาชนะบรรจุสำหรับข้าวแต๋นกึ่งสำเร็จรูปสำหรับไมโครเวฟ

4. ศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นกึ่งสำเร็จรูปสำหรับไมโครเวฟ

สถิติการเปิดชม : 4,770 ครั้ง
ชุดโครงการ : พัฒนาเทคโนโลยี่ สำหรับอุตสาหกรรมท้องถิ่ม(ภาคเหนือ) (16 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 947 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400