รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5150053
ชื่อโครงการ : โครงการยุววิจัยยางพาราปี 2551
 
หัวหน้าโครงการ : ไพโรจน์ คีรีรัตน์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (21 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ไพโรจน์ คีรีรัตน์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2551
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสนับสนุนการทำโครงงานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในสถาบันการศึกษาของรัฐ และเอกชน 2. เพื่อการถ่ายทอดกระบวนการวิจัยสู่โรงเรียน 3. เพื่อสร้างและส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยรุ่นเยาว์
สถิติการเปิดชม : 3,612 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยแห่งชาติ : ยางพารา (324 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 389 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400