รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5240059
ชื่อโครงการ : ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในระดับตำบลของจังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะที่ 1
  Decision support system for Tambol level, Kalasin province Phase I
หัวหน้าโครงการ : อนาลยา หนานสายออ
ทีมวิจัย :
อนาลยา หนานสายออ
หัวหน้าโครงการ
นิสิต คำหล้า
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิเชียร เกิดสุข
นักวิจัยร่วมโครงการ
มนต์ชัย ดวงจินดา
นักวิจัยร่วมโครงการ
สำราญ พิมราช
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิริยะ ลิมปินันท์
นักวิจัยที่ปรึกษา
สุจินต์ สิมารักษ์
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ย. 2552
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อออกแบบ ปรับปรุง และพัฒนาระบบสบับสนุนการตัดสินใจโดยเชื่อมโยงกับโปรแกรมท้องทุ่งไทยที่มีฐานข้อมูลบัญชีครัวเรือน ข้อมูลเชิงพื้นที่ และข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็น สำหรับการวิเคราะห์สถานภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น และการวิเคราะห์ทางเลือกในการพัฒนาชุมชนและตำบลเป้าหมาย 5 ตำบลในจังหวัดกาฬสินธุ์ และการประเมินผลการวิเคราะห์สถานะภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น

2. เพื่อนำผลของการวิเคราะห์ข้อมูลในระบบสบับสนุนการตัดสินใจในระดับตำบลที่พัฒนาเชื่อมโยงกับโปรแกรมท้องทุ่งไทย และโปรแกรมระบบสนับสนุนการตัดสินใจในระดับจังหวัดตามแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ขณะเดียวกันพัฒนา และปรับปรุงระบบ ให้สามารถนำผลงานวิจัยโครงการนี้ไปใช้งานในระดับจังหวัดสำหรับผู้ใช้ในพื้นที่เป้าหมาย

สถิติการเปิดชม : 2,200 ครั้ง
ชุดโครงการ : ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) (53 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 626 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400