รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5250058
ชื่อโครงการ : เชื่อมโยงเครือข่ายภาคีประเด็นการท่องเที่ยว ระดับปริญญาตรี
  University Tourism Linkage Grant:Bachelor Level (UTL-GB)
หัวหน้าโครงการ : เทิดชาย ช่วยบำรุง : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (15 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
เทิดชาย ช่วยบำรุง
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2552
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อสร้างคลังสมองซึ่งเป็นองค์ความรู้ขั้นพื้นฐานและองค์ความรู้ที่สามารถยกระดับไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวในระดับต่างๆ ได้ โดยเฉพาะระดับท้องถิ่นและจังหวัด

2) เพื่อพัฒนาบุคลากร (นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาและภาคีอื่นๆ ในพื้นที่พร้อมสร้างเครือข่ายการจัดการความรู้ทางการท่องเที่ยวร่วมกัน (Collaborative Tourism Knowledge Management)

3) เพื่อพัฒนาระบบวิจัยด้านการท่องเที่ยวในสถาบันการศึกษาผ่านนักศึกษาและอาจารย์

4) เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว5) เพื่อสร้างเครือข่ายภาคีทางการท่องเที่ยวเพื่อการยกระดับข้อมูลในการนำไปใช้ประโยชน์

6) เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นเยาว์และรุ่นใหม่ทางด้านการท่องเที่ยว

7) เพื่อสร้างกลไกติดพื้นที่โดยใช้สถาบันการศึกษาเป็นตัวตั้ง

8) เพื่อเปลี่ยนกระบวนทัศน์และความสัมพันธ์ของภาคีทางการท่องเที่ยวในท้องถิ่นสถิติการเปิดชม : 2,772 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน (146 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 4,104 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400