รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5250087
ชื่อโครงการ : ยุววิจัยเศรษฐกิจชุมชน
 
หัวหน้าโครงการ : สมยศ ทุ่งหว้า : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สมยศ ทุ่งหว้า
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2552
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รู้จักทรัพยากรและเศรษฐกิจในชุมชนของตนเอง

2. เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รู้จักแนวคิด โซ่อุปทาน (supply chain , value chain) รู้หลักเศรษฐศาสตร์และการประยุกต์ใช้

3. เพื่อให้ชุมชนมีข้อมูลเพื่ออธิบายเศรษฐกิจรวมของชุมชนนำไปสู่การกำหนดทิศทางพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตนเอง

4. เพื่อกระตุ้นกระบวนการแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่นโดยหน่วยงานภาครัฐท้องถิ่นที่รับผิดชอบ (การระบุปัญหาโดยงานวิจัยจากยุวชนเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการแก้ปัญหาเร็วขึ้น)

5. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและกลไกการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สถิติการเปิดชม : 1,700 ครั้ง
ชุดโครงการ : การวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ (21 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 4,087 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400