ชุดโครงการ : การวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : การวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ ทั้งหมด 21 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
โครงการครุวิจัยพลังงานในพื้นที่ 5 จังหวัด
กำพล ประทีปชัยกูร2553
PDF Icon
การพัฒนาความรู้เพื่อเสริมขีดความสามารถนักวิจัยท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาเครือข่ายจัดการระบบข้อมูลตำบลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจพัฒนาเชิงพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้
ปุญฑรษา อุ่นเลิศ2553
PDF Icon
ยุววิจัยเศรษฐกิจชุมชน ปี 2553
สมยศ ทุ่งหว้า2553
PDF Icon
การพัฒนาแพชุมชน กรณีศึกษาของชาวประมงพื้นบ้าน จังหวัดสตูล
จารุณี เชี่ยววารีสัจจะ2552
PDF Icon
วิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลตำบลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจพัฒนาเชิงพื้นที่ใน 5 จังหวัดใต้ : กรณีศึกษา จังหวัดสงขลา
ณรงค์ สุขขวัญ2552
PDF Icon
วิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลตำบลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจพัฒนาเชิงพื้นที่ใน 5 จังหวัดใต้ : กรณีศึกษาอำเภอเมืองและอำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วรรลฑา สุขบำเพ็ญ2552
PDF Icon
วิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลตำบลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจพัฒนาเชิงพื้นที่ใน 5 จังหวัดใต้ : กรณี อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
อรรถพันธ์ สงเกื้อ2552
PDF Icon
วิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลตำบลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจพัฒนาเชิงพื้นที่ใน 5 จังหวัดใต้ : กรณีศึกษาจังหวัดสตูล
ฝาตีม๊ะ เกนุ้ย2552
PDF Icon
วิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลตำบลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจพัฒนาเชิงพื้นที่ใน 5 จังหวัดใต้ : กรณีอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ดำรงชัย ทองนุ่น2552
PDF Icon
วิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลตำบลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจพัฒนาเชิงพื้นที่ใน 5 จังหวัดใต้ : กรณีศึกษาจังหวัดตรัง
จิตตรา ทิพทอง2552
PDF Icon
ครุวิจัยพลังงานในพื้นที่ 5 จังหวัด(สงขลา สตูล พัทลุง ตรัง นครศรีธรรมราช)
กำพล ประทีปชัยกูร2552
PDF Icon
ยุววิจัยเศรษฐกิจชุมชน
สมยศ ทุ่งหว้า2552
PDF Icon
สัดส่วนที่เหมาะสมของการเสริมกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้ำมันในอาหารสำหรับการเลี้ยงปลากะรังดอกแดง : กรณีศึกษา บ้านบ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง
วัฒนา วัฒนกุล2552
PDF Icon
การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการผลิตมังคุดเพื่อการส่งออกใน 5 จังหวัด (นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สงขลา และสตูล) ของภาคใต้
สายัณห์ สดุดี2551
PDF Icon
การเพิ่มขีดความสามารถนักวิจัยเพื่อพัฒนาการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์รองรับระบบสนับสนุนการตัดสินใจระดับตำบลในพื้นที่จังหวัดสงขลา
ณรงค์ สุขขวัญ2551
PDF Icon
การเลี้ยงปูม้าในคอกเพื่อเป็นอาชีพทางเลือกบริเวณชายฝั่งอ่าวละงู จ.สตูลแบบชุมชนมีส่วนร่วม
สมพงษ์ หลีเคราะห์2551
PDF Icon
แนวทางในการเข้าถึงแหล่งทุนของสถานประกอบการและการเชื่อมโยงการผลิตเพื่อเสริมสร้างศักยภาพอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจชุมชนใน 5 จังหวัดภาคใต้
ณัทกาญจน์ เอกอุรุ2551
PDF Icon
การคัดเลือกยางพาราพันธุ์ท้องถิ่นที่มีศักยภาพให้ผลผลิตสูงจากสวนเกษตรกรทางภาคใต้ของประเทศไทย
จรัสศรี นวลศรี2551
PDF Icon
พัฒนาระบบข้อมูลครัวเรือนและชุมชนใน 5 จังหวัดภาคใต้เพื่อชี้วัดทิศทางการพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเพื่อการตัดสินใจ
ณรงค์ คงมาก2550
PDF Icon
การวิจัยเชิงปฏิบัติการการฟื้นฟูกระบวนการย้อมครามในวิถีผ้าพื้นบ้านภาคใต้
ประไพ ทองเชิญ2550
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :การวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ ทั้งหมด 21  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 2
 หน้าถัดไป> 
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400