รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5320018
ชื่อโครงการ : การพัฒนาตำรับเอ็นแคปซูเลชั่นของสารสกัดพริกในอนุภาคไขมันและการทดสอบประสิทธิภาพในการไล่ล่าหนู
 
หัวหน้าโครงการ : ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (7 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล
หัวหน้าโครงการ
นันทกา โกรานา
นักวิจัยร่วมโครงการ
อโณทัย ตั้งสำราญจิต
นักวิจัยร่วมโครงการ
นิวัติ เทพาวราพฤกษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
พรนรินทร์ เทพาวราพฤกษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2553
วัตถุประสงค์ : 1 เพื่อศึกษาการตั้งตำรับสารสกัดพริกในรูปอนุภาคไขมันระดับไมโครหรือนาโนเมตรเพื่อให้สารสกัดพริกสามารถออกฤทธิ์ในการไล่หนูได้นานหลายสัปดาห์

2 เพื่อศึกษาการปลดปล่อยสารสกัดพริกจากอนุภาคไขมันที่พัฒนาได้ รวมทั้งศึกษาความคงตัวของตำรับ

3 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการไล่หนูเปรียบเทียบระหว่างตำรับต่างๆ

สถิติการเปิดชม : 2,209 ครั้ง
ชุดโครงการ : สมุนไพรเพื่อคุณภาพชีวิต (88 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 343 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400