รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG53O0004
ชื่อโครงการ : การประยุกต์ใช้แบบจำลองการเจริญเติบโตของพืชในการจัดทำแผนที่ศักยภาพการผลิตข้าวฟ่างหวานและการวางแผนการจัดการผลิตวัตถุดิบป้อนโรงงานเอทานอล
  Application of Crop Simulation Model for Makeup Sweet Sorghum Production Potential Map and Feedstock Management for Ethanol Industry
หัวหน้าโครงการ : ประสิทธิ์ ใจศิล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ประสิทธิ์ ใจศิล
หัวหน้าโครงการ
ชนากานต์ พุทโธ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ต.ค. 2552
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อประมาณค่าสัมประสิทธิ์พันธุกรรมของข้าวฟ่างหวานพันธุ์ มข. 40 สำหรับใช้ในแบบจำลอง CERES-Sorghum

2. สร้างใช้แบบจำลอง CERES-Sorghum ร่วมกับโปรแกรม GIS เพื่อสร้างแผนที่ศักยภาพการผลิตข้าวฟ่างหวานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการจัดการวัตถุดิบในกระบวนการผลิตเอทานอล

สถิติการเปิดชม : 2,561 ครั้ง
ชุดโครงการ : ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) (53 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 561 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400