รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG53O0005
ชื่อโครงการ : การพัฒนาฐานข้อมูลผลผลิตลำไยในระบบการจัดการน้ำต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจการผลิต
 
หัวหน้าโครงการ : ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ต.ค. 2552
วัตถุประสงค์ : 1. จำแนกพื้นที่ปลูกลำไยเพื่อจัดทำระบบการผลิตลำไยเชิงพื้นที่และประมาณผลผลิตลำไยในพื้นที่เป้าหมาย

2. จัดทำแบบจำลองเพื่อสนับสนุนการประเมินผลผลิตลำไยโดยใช้สมการสหสัมพันธ์หลายตัวแปร

3. พัฒนาฐานข้อมูลผลผลิตลำไยเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการผลิตพืชในพื้นที่เป้าหมาย

สถิติการเปิดชม : 3,377 ครั้ง
ชุดโครงการ : ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) (53 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 1,118 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400