รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG53O0007
ชื่อโครงการ : ระบบสนับสนุนการตัดสินใจจัดสรรที่ดินเชิงพื้นที่เพื่อการเกษตร
  A Spatial Land Allocation Decision Support System for Agricultural Uses
หัวหน้าโครงการ : เบญจพรรณ เอกะสิงห์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
เบญจพรรณ เอกะสิงห์
หัวหน้าโครงการ
เมธี เอกะสิงห์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ย. 2552
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาระบบจัดสรรการใช้ที่ดินเชิงพื้นที่ (Spatial land allocation) เพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนการใช้ที่ดินในระดับจังหวัดที่ตอบสนองต่อนโยบายด้านการผลิตอาหาร พลังงานทดแทน และการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

อันเป็นงานต่อเนื่องกับโครงการวิจัย "การจัดที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตรให้เหมาะสมกับหลายวัตถุประสงค์" (สัญญาเลขที่ RDG5100009) ชึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินการ

2. เพื่อบูรณาการผลลัพธ์ของการจัดรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมในระบบ รสทก. สำหรับใช้งานร่วมกับข้อมูลอื่นที่มีอยู่ในการวางแผนยุทธศาสตร์ทางเกษตรสถิติการเปิดชม : 4,698 ครั้ง
ชุดโครงการ : ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) (53 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 2,061 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400