รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5410001
ชื่อโครงการ : การพัฒนาอุตสาหกรรมของจีนและการปรับตัวของชนบท : บทเรียนสำหรับประเทศไทย
 
หัวหน้าโครงการ : ธีระ สินเดชารักษ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ธีระ สินเดชารักษ์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 5 พ.ย. 2553
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาวิวัฒนาการของการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศจีน 2. เพื่อศึกษาผลกระทบของภาคอุตสาหกรรมในประเทศจีนต่อการปรับตัวของชนบทจีน 3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาหรือขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศจีน
สถิติการเปิดชม : 1,983 ครั้ง
ชุดโครงการ : จีนศึกษา (6 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 310 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400