ชุดโครงการ : จีนศึกษา
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : จีนศึกษา ทั้งหมด 6 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจสถาบันการเงินที่สนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจ SME's ในประเทศจีน
ประวิทย์ เขมสุนันท์2555
PDF Icon
การพัฒนาและการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม : กรณีอุตสาหกรรมเครื่องกระเบื้องที่จิ่งเต๋อเจิ้น (Jingdezhen) มณฑลเจียงซี
วีระจักร์ สุเอียนทรเมธี2555
PDF Icon
นคราภิวัฒน์กับผลกระทบต่อการใช้พื้นที่ในภาคการเกษตรของจีน : กรณีศึกษาเมืองหางโจวและมหานครฉงชิ่ง
สุรสิทธิ์ อมรวณิชศักดิ์2554
PDF Icon
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบและเทคโนโลยีการเกษตรจีน : กรณีศึกษาผลิตผลเกษตรส่งออกของจีน
สุนีย์ ประสงค์บัณฑิต2554
PDF Icon
อุตสาหกรรมวัฒนธรรมและภาคชนบทจีน : บทเรียนต่อประเทศไทย
ศิริพร ศรีสินธุ์อุไร2554
PDF Icon
การพัฒนาอุตสาหกรรมของจีนและการปรับตัวของชนบท : บทเรียนสำหรับประเทศไทย
ธีระ สินเดชารักษ์2554
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :จีนศึกษา ทั้งหมด 6  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 1
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400