รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5410040
ชื่อโครงการ : บทบาทของเงินลงทุนทางตรงระหว่างประเทศจากญี่ปุ่นที่มีต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและผลกระทบต่อไทย
  The effect of Japan's FDI on economic development in teh Great Mekong Sub-regional courtries and its impact on the Thai economy
หัวหน้าโครงการ : ชโยดม สรรพศรี
ทีมวิจัย :
ชโยดม สรรพศรี
หัวหน้าโครงการ
กรกรัณย์ ชีวะตระกุลพงษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 12 ก.ย. 2554
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาถึงปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดเงินลงทุนทางตรงระหว่างประเทศจากประเทศญี่ปุ่น

2. ศึกษาผลกระทบของเงินลงทุนทางตรงระหว่างประเทศของประเทศญี่ปุ่นที่มีต่อระดับการการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Great Mekong Subregion: GMS) โดยพิจารณาจากระดับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

3. ศึกษาผลกระทบของการเข้ามาลงทุนของประเทศญี่ปุ่นในกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม) ที่มีต่อเงินลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ การส่งออก และอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเน้นพิจารณาว่าการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศของญี่ปุ่นในกลุ่มประเทศ GMS จะเป็นการส่งเสริมหรือทดแทนการส่งออกของระหว่างประเทศสมาชิก GMS อื่น ๆ และประเทศไทยไปยังตลาดโลก โดยใช้กรอบเครือข่ายการผลิตระหว่างประเทศประกอบการพิจารณา

4. วิเคราะห์หาแนวทางการปรับตัวของประเทศไทยที่ควรจะเป็นเพื่อตอบรับต่อแนวโน้มการเพิ่มบทบาทการลงทุนของประเทศญี่ปุ่นในกลุ่มประเทศ CLMV

สถิติการเปิดชม : 1,534 ครั้ง
ชุดโครงการ : สันติไมตรีไทย - ญี่ปุ่น (Japan Watch Project) (5 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 257 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400