ชุดโครงการ : สันติไมตรีไทย - ญี่ปุ่น (Japan Watch Project)
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : สันติไมตรีไทย - ญี่ปุ่น (Japan Watch Project) ทั้งหมด 5 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
การยกระดับบทบาทของความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) ในการส่งเสริมร้านอาหารไทยและพ่อครัวแม่ครัวไทยในประเทศญี่ปุ่น
ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น2562
PDF Icon
การส่งออกมะม่วง กล้วย ทุเรียน และมังคุด ของไทยไปญี่ปุ่น ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ-ญี่ปุ่น (JTEPA)
พิสุทธิ์ กุลธนวิทย์2562
PDF Icon
บทบาทของญี่ปุ่นต่อการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ในเวียดนามและผลกระทบต่อไทย
ชาญวิทย์ ชัยกันย์2554
PDF Icon
บทบาทของเงินลงทุนทางตรงระหว่างประเทศจากญี่ปุ่นที่มีต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและผลกระทบต่อไทย
ชโยดม สรรพศรี2554
PDF Icon
การศึกษาผลของการเปิดเสรีการค้าบริการระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA)
สมชาย สุขสิริเสรีกุล2554
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :สันติไมตรีไทย - ญี่ปุ่น (Japan Watch Project) ทั้งหมด 5  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 1
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400