รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5510002
ชื่อโครงการ : การจัดการสุขภาพแรงงานข้ามชาติบนพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว: นโยบายของรัฐและการตอบสนองของภาคประชาสังคมในพื้นที่ จ.หนองคาย
 
หัวหน้าโครงการ : คชษิณ สุวิชา
ทีมวิจัย :
คชษิณ สุวิชา
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 25 ต.ค. 2554
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อศึกษานโยบายด้านสุขภาพสำหรับแรงงานข้ามชาติชาวลาวในประเทศไทย และการจัดการในกรณีโรงพยาบาล สถานีอนามัยของรัฐในจังหวัดหนองคาย

2) เพื่อศึกษาการให้บริการและการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพขององค์กรพัฒนาเอกชนสำหรับแรงงานข้ามชาติชาวลาวในประเทศไทย

3) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบจุดอ่อนและจุดแข็งทั้งของภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนในการจัดการสุขภาพสำหรับแรงงานข้ามชาติชาวลาวในจังหวัดหนองคาย

4) เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการสุขภาพสำหรับแรงงานข้ามชาติชาวลาวที่เหมาะสม ในประเทศไทย

สถิติการเปิดชม : 1,725 ครั้ง
ชุดโครงการ : การบริหารจัดการพื้นที่และเมืองชายแดน (ระยะที่ 2) : แรงงานข้ามชาติ (6 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 214 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400