ชุดโครงการ : การบริหารจัดการพื้นที่และเมืองชายแดน (ระยะที่ 2) : แรงงานข้ามชาติ
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : การบริหารจัดการพื้นที่และเมืองชายแดน (ระยะที่ 2) : แรงงานข้ามชาติ ทั้งหมด 6 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
การจัดการสุขภาพแรงงานข้ามชาติบนพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว: นโยบายของรัฐและการตอบสนองของภาคประชาสังคมในพื้นที่ จ.หนองคาย
คชษิณ สุวิชา2555
PDF Icon
แรงงานนอกระบบข้ามชาติ: พัฒนาการแรงงานข้ามชาติและระบบการจัดการแรงงานข้ามชาติในอาณาบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์
บัญญัติ สาลี2554
PDF Icon
เครือข่ายและการส่งเงินข้ามชาติ: ผู้อพยพชาวไทยข้ามชาติในประเทศเวียดนาม (ภาคเหนือ)
พิมเสน บัวระภา2554
PDF Icon
ด่านประเพณี: ระบบ กลไก และเครือข่ายความสัมพันธ์ของท้องถิ่นในการจัดการแรงงานข้ามชาติ
กนกพร รัตนสุธีระกุล2554
PDF Icon
การจัดการของชุมชนและการปรับตัวของแรงงานข้ามชาติบนพื้นที่ชายแดน จังหวัดมุกดาหาร
โสภี อุ่นทะยา2554
PDF Icon
กระบวนการเข้าสู่การจ้างงานของแรงงานข้ามชาติลาวในภาคอุตสาหกรรม
ชูพักตร์ สุทธิสา2554
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :การบริหารจัดการพื้นที่และเมืองชายแดน (ระยะที่ 2) : แรงงานข้ามชาติ ทั้งหมด 6  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 1
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400