รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5510018
ชื่อโครงการ : การออกแบบระบบเลือกตั้งในฐานะสถาบันการเมือง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศไทย
 
หัวหน้าโครงการ : อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์
ทีมวิจัย :
อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 20 ก.ค. 2555
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษา ค้นคว้าและวิจัยในเรื่องระเบียบความรู้เบื้องต้นและข้อเท็จจริง อุปสรรคต่างๆในประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมัน และ ญี่ปุ่น เป็นต้น ที่มีความเกี่ยวข้องกับการออกแบบระบบการเลือกตั้งและ โครงสร้างทางอำนาจในระบบสภา ที่เป็นตัวแปรสำคัญในการกำหนดพฤติกรรมทางการเมือง โดยผลของการสังเคราะห์จะนำมาเป็นฐานการคิดในการออกแบบระบบการเลือกตั้งของประเทศไทย

2. เพื่อศึกษา โครงสร้างทางอำนาจในระบบสภา เช่น สัดส่วนของพรรคการเมืองต่างๆ รวมถึง การพัฒนาทางการเมืองที่มีผลต่อปัจจัยทางเศรษฐกิจของประเทศไทยภายใต้รัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2550 โดยศึกษาจากความล้มเหลวดังกล่าวซึ่งจะช่วยให้ผู้ทำวิจัยได้เสนอแนะแนวคิดเบื้องต้นภายใต้ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และการออกแบบระบบการเลือกตั้งใหม่ และ รวมถึงการปรับโครงสร้างทางอำนาจในระบบสภาของไทยที่ช่วยในการยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ และ การเมืองในระยะยาว

สถิติการเปิดชม : 1,491 ครั้ง
ชุดโครงการ : ศูนย์ประสานงานโครงการวิจัยเชิงนโยบาย (Think Tank) ด้านสถาบันการเมืองและนโยบายต่างประเทศ (13 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 246 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400