ชุดโครงการ : ศูนย์ประสานงานโครงการวิจัยเชิงนโยบาย (Think Tank) ด้านสถาบันการเมืองและนโยบายต่างประเทศ
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : ศูนย์ประสานงานโครงการวิจัยเชิงนโยบาย (Think Tank) ด้านสถาบันการเมืองและนโยบายต่างประเทศ ทั้งหมด 13 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
ขบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำสาละวิน เมืองพะอัน รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา และพื้นที่ชายแดนไทยอำเภอแม่สะเรียงและอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ลัดดาวัลย์ ต๊ะมาฟู2562
PDF Icon
การค้าชายแดนกับความอยู่ดีมีสุขของประชาชน: กรณีศึกษาชุมชนในพื้นที่ชายแดน ณ จุดผ่านแดนถาวรภูดู่ ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
ฟ้ารุ่ง มีอุดร2562
PDF Icon
การยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านห้วยต้นนุ่นและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล2562
PDF Icon
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับองค์กรพัฒนาเอกชนนานาชาติ ในกระบวนการธรรมาภิบาลน้ำข้ามพรมแดน
ไพบูลย์ เฮงสุวรรณ2562
PDF Icon
แนวปฏิบัติที่ดีสู่ความสำเร็จในการพัฒนาธุรกิจคาแรกเตอร์ไทย : บทเรียนจากความสำเร็จของธุรกิจคาแรกเตอร์ญี่ปุ่น
ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น2559
PDF Icon
โหวตเพื่อใคร: พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงของสมาชิกผู้แทนราษฎรไทย
อรรถสิทธิ์ พานแก้ว2558
PDF Icon
การเมืองเชิงตุลาการและศาลรัฐธรรมนูญไทย
สมชาย ปรีชาศิลปกุล2558
PDF Icon
การปฏิรูปกองทัพกับการออกแบบระบบการศึกษาทางทหารของไทย
สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ 2558
PDF Icon
ตำรวจกับการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยของไทย
ปรีดา สถาวร2557
PDF Icon
ออกแบบมาตรการรับมือผู้ชุมนุมประท้วงเพื่อบรรเทาความขัดแย้งในสังคมไทย
จันจิรา สมบัติพูนศิริ2557
PDF Icon
ปัญหาและโอกาสในกระบวนการสร้างความเป็นสถาบันขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ: กรณีศึกษาคณะกรรมการเลือกตั้ง
พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต2557
PDF Icon
การจัดการสถาบันและประสิทธิผลของการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา: กรณีศึกษาการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาของประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย ในประเทศกัมพูชา สปป.ลาว พม่า และเวียดนาม (CLMV)
ภาคภูมิ ทิพคุณ2556
PDF Icon
การออกแบบระบบเลือกตั้งในฐานะสถาบันการเมือง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศไทย
อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์2555
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :ศูนย์ประสานงานโครงการวิจัยเชิงนโยบาย (Think Tank) ด้านสถาบันการเมืองและนโยบายต่างประเทศ ทั้งหมด 13  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 1
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400