รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5520034
ชื่อโครงการ : การพัฒนาศักยภาพการผลิตมะพร้าวอ่อนเพื่อการส่งออกครบวงจร
 
หัวหน้าโครงการ : กฤษณา กฤษณพุกต์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (7 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
กฤษณา กฤษณพุกต์
หัวหน้าโครงการ
เจริญ ชาญวิศณุรักษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
แก้วกานต์ พวงสมบัติ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ราตรี บุญเรืองรอด
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศุภธิดา อับดุลลากาซิม
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปิยะณัฏฐ์ ผกามาศ
นักวิจัยร่วมโครงการ
อัญธิชา พรมเมืองคุก
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันชาติ นิติพันธ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ภาสันต์ ศารทูลทัต
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ
นักวิจัยร่วมโครงการ
พงษ์นาถ นาถวรานันต์
นักวิจัยร่วมโครงการ
พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล
นักวิจัยร่วมโครงการ
เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วชิรญา อิ่มสบาย
นักวิจัยร่วมโครงการ
ลพ ภวภูตานนท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2555
วัตถุประสงค์ : 1. สร้างและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวิทยาการของมะพร้าวน้ำหอม เพื่อสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวอ่อนและผู้ที่กำลังตัดสินใจจะปลูกมะพร้าวอ่อนเชิงการค้า2. เพิ่มผลผลิตมะพร้าวอ่อนที่มีคุณภาพ ขณะเดียวกันเพื่อหาแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและความยั่งยืนในการผลิต

3. พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการในการผลิตมะพร้าวอ่อน ได้แก่ นักวิจัยในสถาบันนิสิตระดับบัณทิตศึกษา และเกษตรกรที่สามารถทำการวิจัยเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ได้เอง

4. เพิ่มความเข้มแข็งทางวิชาการด้านวิทยาการมะพร้าวอ่อนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5. ถ่ายทอดองค์ความรู้ชุดเทคโนโลยีในการผลิตมะพร้าวอ่อน

สถิติการเปิดชม : 2,558 ครั้ง
ชุดโครงการ : ไม้ผลและผลิตภัณฑ์จากผลไม้ (70 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 359 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400