รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5520058
ชื่อโครงการ : มาตรฐานความปลอดภัยสินค้าตลอดห่วงโซ่การผลิต เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยอาหาร: ผัก
  Research on Agricultural Commodities and Food Standard for Driving Implementation Strategy along Supply Chain: Fresh Vegetable
หัวหน้าโครงการ : ชวนพิศ อรุณรังสิกุล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ชวนพิศ อรุณรังสิกุล
หัวหน้าโครงการ
รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ส.ค. 2555
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อทบทวนมาตรฐานตลอดห่วงโซ่ ทั้งที่เป็นมาตรฐานบังคับ มาตรฐานสมัครใจ รวมถึงมาตรฐานของคู่ค้า ของสินค้าสำคัญ โดยเฉพาะผัก เช่น กะหล่ำปลี คะน้า ถั่วฝักยาว และการปฏิบัติตามมาตรฐานของผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิต

2. เพื่อให้ได้ข้อสังเคราะห์เกี่ยวกับมาตรฐานและการปฏิบัติตามมาตรฐาน ปัญหาอุปสรรค ช่องว่าง ของการปฏิบัติตามมาตรฐาน

3. เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาในการขับเคลื่อนการสร้างมาตรฐานตลอดห่วงโซ่และการนำไปสู่การปฏิบัติสถิติการเปิดชม : 1,651 ครั้ง
ชุดโครงการ : ความมั่นคงอาหาร (28 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 297 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400