ชุดโครงการ : ความมั่นคงอาหาร
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : ความมั่นคงอาหาร ทั้งหมด 28 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
มาตรฐานระบบผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างยั่งยืน
ชวนพิศ อรุณรังสิกุล2557
PDF Icon
ระบบเฝ้าระวังและทำนายการเจริญเติบโตของสาหร่ายเพื่อการผลิตน้ำประปา
วสิศ ลิ้มประเสริฐ2557
PDF Icon
การจัดการเชิงระบบเพื่อสร้างสมดุลระหว่างผลิตภาพและการใช้ฐานทรัพยากรในการผลิตโคธรรมชาติต้นน้ำ-กลางน้ำบริเวณเหนือเขื่อนภูมิพลจังหวัดตาก
วีรวัฒน์ ฉายา2557
PDF Icon
การพัฒนาระบบการผลิตไก่พื้นเมืองเพื่อการเพิ่มมูลค่าสินค้าและการผลิตเนื้อไก่ที่ปลอดภัยสู่ผู้บริโภค
สุวิทย์ โชตินันท์2556
PDF Icon
การพัฒนาระบบองค์ความรู้ด้านฐานข้อมูลทรัพยากรอาหารของชุมชนในภาวะเปราะบางเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงอาหาร
เอกรินทร์ พึ่งประชา2556
PDF Icon
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบมีส่วนร่วมในระบบเกษตรชลประทานภาคเหนือเพื่อความมั่นคงอาหารของชุมชน
โสภณ แท่งเพ็ชร์2556
PDF Icon
การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางจุลินทรีย์ในกระบวนการผลิตน้ำประปาของการประปานครหลวง
ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ2556
PDF Icon
การพัฒนาดัชนีความมั่นคงอาหารระดับชุมชนจากฐานวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ภายในชุมชน กรณีศึกษาอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
สุพจน์ บุญแรง 2555
PDF Icon
การประเมินพื้นที่เสี่ยงและความเปราะบางของชุมชนด้านความมั่นคงทางอาหาร: กรณีศึกษา ระบบการผลิตข้าวของชุมชน อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร2555
PDF Icon
โครงการประเมินความเสี่ยงทางจุลินทรีย์ของน้ำในพื้นที่ประสบอุทกภัยในเขตภาคกลางประเทศไทย
ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ2555
PDF Icon
การเพิ่มศักยภาพการรับมือกับความไม่มั่นคงทางอาหารในระดับท้องถิ่น: กระบวนการและเครื่องมือจัดทำแผนยุทธศาสตร์
พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์2555
PDF Icon
มาตรฐานความปลอดภัยสินค้าตลอดห่วงโซ่การผลิต เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยอาหาร: ผัก
ชวนพิศ อรุณรังสิกุล2555
PDF Icon
การวิจัยเชิงสังเคราะห์เกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตสินค้าปลานิล ตลอดห่วงโซ่เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยอาหาร
เยาวภา ไหวพริบ2555
PDF Icon
มาตรฐานความปลอดภัยอาหารตลอดห่วงโซ่การผลิตเพื่อสนับสนุน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยอาหาร: สุกร
วนิดา สืบสายพรหม2555
PDF Icon
มาตรฐานความปลอดภัยอาหารตลอดห่วงโซ่การผลิตเพื่อสนับสนุน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยอาหาร: กุ้งขาว
ปัทมา ระตะนะอาพร2555
PDF Icon
มาตรฐานความปลอดภัยอาหารตลอดห่วงโซ่การผลิตเพื่อสนับสนุน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยอาหาร: น้ำนม
สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย2555
PDF Icon
มาตรฐานสินค้าอาหารตลอดห่วงโซ่การผลิตเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยอาหาร: โคเนื้อ
กันยา ตันติวิสุทธิกุล2555
PDF Icon
การวิเคราะห์ความเสี่ยงร่วมกันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยกระบวนการสร้างแบบจำลองร่วมกัน:กรณีความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรธรรมชาติป่าบุ่งป่าทามกับความมั่นคงอาหาร
วรงศ์ นัยวินิจ2555
PDF Icon
การจัดการความมั่นคงอาหารโดยชุมชน: วิเคราะห์การจัดการป่าบุ่งป่าทาม ภาคอีสานและป่าเบญจพรรณ-ดิบแล้งภาคตะวันตก ด้วยกรอบ diver-Pressure-State-Impact-Response Model
กุลวดี แก่นสันติสุขมงคล2554
PDF Icon
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการถือครองที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น เขตองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ครรชิต พิระภาค2554
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :ความมั่นคงอาหาร ทั้งหมด 28  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 2
 หน้าถัดไป> 
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400