รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5520059
ชื่อโครงการ : มาตรฐานความปลอดภัยอาหารตลอดห่วงโซ่การผลิตเพื่อสนับสนุน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยอาหาร: สุกร
  Agricultural Commodities and Food Standard for Driving Implementation Strategy along Supply Chain: swine production
หัวหน้าโครงการ : วนิดา สืบสายพรหม
ทีมวิจัย :
วนิดา สืบสายพรหม
หัวหน้าโครงการ
ประหยัด ทิราวงศ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
เอมอร อังสุรัตน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ระพี ดอกไม้เทศ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ส.ค. 2555
วัตถุประสงค์ : 3.1 กฎหมาย ระเบียบ และมาตรฐานความปลอดภัยอาหารตลอดห่วงโซ่ ทั้งที่เป็นมาตรฐานบังคับ มาตรฐานสมัครใจ รวมถึงมาตรฐานของคู่ค้าในระบบการผลิตสุกรทุกระดับของประเทศไทย

3.2 การปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยอาหารตลอดห่วงโซ่ในระบบธุรกิจการผลิตสุกรในประเทศไทย

3.3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการพัฒนาเพื่อการขับเคลื่อนการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยอาหารตลอดห่วงโซ่ในระบบธุรกิจการผลิตสุกร ทั้งเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติงานจากภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

สถิติการเปิดชม : 1,895 ครั้ง
ชุดโครงการ : ความมั่นคงอาหาร (28 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 266 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400