รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5520061
ชื่อโครงการ : มาตรฐานสินค้าอาหารตลอดห่วงโซ่การผลิตเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยอาหาร: โคเนื้อ
  Food standard throughout whole supply chain to support the propulsion of food safety: Beef cattle
หัวหน้าโครงการ : กันยา ตันติวิสุทธิกุล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
กันยา ตันติวิสุทธิกุล
หัวหน้าโครงการ
สุนทรีพร ดวนใหญ่
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิไลพร วรจิตตานนท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ส.ค. 2555
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยของอาหารของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่การผลิตโคเนื้อ

2. เพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยของอาหารในห่วงโซ่ของการผลิตโคเนื้อ

3. เพื่อนำเสนอแนวทางและข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาในแต่ละห่วงโซ่การผลิตโคเนื้อให้สามารถออกเป็นข้อบังคับตามระเบียบความปลอดภัยอาหาร

สถิติการเปิดชม : 1,573 ครั้ง
ชุดโครงการ : ความมั่นคงอาหาร (28 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 220 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400