รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5520062
ชื่อโครงการ : มาตรฐานความปลอดภัยอาหารตลอดห่วงโซ่การผลิตเพื่อสนับสนุน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยอาหาร: น้ำนม
  Food standard throughout whole supply chain to support the propulsion of strategy for food safety : dairy milk
หัวหน้าโครงการ : สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย
หัวหน้าโครงการ
อดุลย์ วังตาล
นักวิจัยร่วมโครงการ
จุไรรัตน์ ถนอมกิจ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ส.ค. 2555
วัตถุประสงค์ : 3.1 พัฒนาส่งเสริม สร้างความเข้มแข็งของระบบและกลไกกำกับดูแล ตลอดห่วงโซ่การผลิตนมคุณภาพดี

3.2 ได้ข้อเสนอแนะมาตรการขับเคลื่อนการผลิตน้ำนมคุณภาพดีตลอดห่วงโซ่ เป็นแนวทางให้หน่วยงานที่ออกกฎระเบียบนำไปใช้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

สถิติการเปิดชม : 1,508 ครั้ง
ชุดโครงการ : ความมั่นคงอาหาร (28 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 131 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400