รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5520071
ชื่อโครงการ : การสร้างหอบำบัดก๊าซ SO2 มาตรฐานแบบเปียกด้วยระบบหมุนเวียนการบำบัดสำหรับกระบวนการรมผลลำไยสดในเชิงการค้า
  Standard Wet Scrubber of SO2 with Re-circulated for Fumigation Fresh Longan
หัวหน้าโครงการ : สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ
ทีมวิจัย :
สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ
หัวหน้าโครงการ
จาตุพงศ์ วาฤทธิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
จักรพงษ์ พิมพ์พิมล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2555
วัตถุประสงค์ : เพื่อต้องการออกแบบและสร้างหอบำบัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์(SO2) มาตรฐานแบบเปียกเพื่อกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่เกิดจากกระบวนการรมก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์กับผลลำไยสดซึ่งเหมาะสมและสามารถนำมาใช้กับกระบวนการรมผลลำไยสดในเชิงอุตสาหกรรมขนาดกลางหรือเชิงการค้าได้
สถิติการเปิดชม : 1,758 ครั้ง
ชุดโครงการ : ไม้ผลและผลิตภัณฑ์จากผลไม้ (70 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 111 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400