รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5540025
ชื่อโครงการ : แนวทางการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันภายใต้โซ่อุปทานของธุรกิจสหกรณ์การเกษตรไทย: กรณีศึกษาข้าวหอมมะลิของสหกรณ์การเกษตร
 
หัวหน้าโครงการ : ณัฐกานต์ สหวัชรินทร์
ทีมวิจัย :
ณัฐกานต์ สหวัชรินทร์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ย. 2555
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ ในโซ่อุปทานธุรกิจข้าวหอมมะลิของสหกรณ์การเกษตร

2. ศึกษาประโยชน์ และอุปสรรคของความร่วมมือในโซ่อุปทานแต่ละช่องทาง

3. ศึกษาเปรียบเทียบต้นทุน ผลตอบแทนในโซ่อุปทานธุรกิจข้าวหอมมะลิของสหกรณ์การเกษตรในแต่ละช่องทางที่แตกต่างกัน

4. นำเสนอเครื่องมือ และแนวทางกลยุทธ์เพื่อยกระดับความร่วมมือและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของโซ่อุปทานสหกรณ์การเกษตรไทยและยกระดับความกินดีอยู่ดีให้แก่สมาชิก

สถิติการเปิดชม : 2,442 ครั้ง
ชุดโครงการ : วิจัยด้านสหกรณ์ (48 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 744 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400