ชุดโครงการ : วิจัยด้านสหกรณ์
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : วิจัยด้านสหกรณ์ ทั้งหมด 48 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
การพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วม เพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาธุรกิจข้าวสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท2560
PDF Icon
ชุดโครงการ การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 8
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท2558
PDF Icon
การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 7
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท2557
PDF Icon
ชุดโครงการวิจัย "การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 6"
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท2556
PDF Icon
เครือข่ายกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน ปีที่ 3
อรุษ นวราช2555
PDF Icon
เครือข่ายคุณค่ายางพารา ระยะที่ 3
ศานิต เก้าเอี้ยน2555
PDF Icon
เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย ปีที่ 3
บุญเกิด ภานนท์2555
PDF Icon
แนวทางการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันภายใต้โซ่อุปทานของธุรกิจสหกรณ์การเกษตรไทย: กรณีศึกษาข้าวหอมมะลิของสหกรณ์การเกษตร
ณัฐกานต์ สหวัชรินทร์2555
PDF Icon
การสร้างสรรค์นวัตกรรมของขบวนการสหกรณ์ไทยในช่วงเวลาของแผนพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
โชคชัย สุทธาเวศ2555
PDF Icon
เครือข่ายคุณค่าผลไม้ ระยะที่ 3
ศศิธร วิเศษ2555
PDF Icon
การสร้างโซ่อุปทานระหว่างประเทศสำหรับสถาบันเกษตรกรไทย: ศึกษาเฉพาะผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ธนภัท แสงอรุณ2555
PDF Icon
วิจัยการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ
ผาณิต บูรณ์โภคา2555
PDF Icon
ชุดโครงการวิจัย "การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม" ระยะที่ 5
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท2554
PDF Icon
โครงการ "เครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ์" ปีที่ 4
สายสุดา ศรีอุไร2554
PDF Icon
โครงการพัฒนาตัวแบบ Farmer Shop ระยะที่ 2
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท2554
PDF Icon
โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาไปสู่ระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม : กรณีกลุ่มชาวนาผู้ปลูกข้าวคุณธรรม ภายใต้เครือข่ายมูลนิธิธรรมะร่วมใจ จ.ยโสธร
นิคม เพชรผา2554
PDF Icon
โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ ปีที่ 3
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท2553
PDF Icon
เครือข่ายกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน ปีที่ 2
อรุษ นวราช2553
PDF Icon
เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย ระยะที่ 2
ธนณฐ์วรรธ์ แสงหวัง2553
PDF Icon
โครงการประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 4
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท2553
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :วิจัยด้านสหกรณ์ ทั้งหมด 48  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 3
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400