รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5550099
ชื่อโครงการ : การพัฒนายุทธศาสตร์สำหรับการปลูกยางพาราของประเทศไทยด้วยประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
  Development of Rubber Plantation Strategy of Thailand using Eco-Efficiency
หัวหน้าโครงการ : ธันวดี สุขสาโรจน์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ธันวดี สุขสาโรจน์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ส.ค. 2555
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้ได้ข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และ ผลกระทบทางสังคม ในการปลูกยางพาราของประเทศไทย

2. เพื่อทราบถึงสภาพการณ์ของยุทธศาสตร์พัฒนายางพารา พ.ศ. 2552- 2556 สำหรับการปลูกยางพาราด้วยการวิเคราะห์ SWOT analysis

3. เพื่อทราบถึงสถานะและแนวโน้มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจที่นำไปสู่ความยั่งยืนของการปลูกยางพาราในประเทศไทย

4. เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การปลูกยางพาราของประเทศไทยด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์

สถิติการเปิดชม : 751 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยแห่งชาติ : ยางพารา (324 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 75 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400