รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG55A0037
ชื่อโครงการ : การพัฒนารูปแบบการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่ง เพื่อการพึ่งตนเองของชาวประมงพื้นบ้านใน ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล
  Development model of fishery resources management for self-reliance of local fishery on Sa-rai Islands, Satun Province
หัวหน้าโครงการ : ชัยรัตน์ จุสปาโล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ชัยรัตน์ จุสปาโล
หัวหน้าโครงการ
สุจิตราภรณ์ จุสปาโล
นักวิจัยร่วมโครงการ
อับดลรอเฉด สันโด
นักวิจัยร่วมโครงการ
วัชรินทร์ รัตนชู
นักวิจัยร่วมโครงการ
อดุลย์ ชนะบัณฑิตย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
อดุลย์ แมเราะ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ย. 2555
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาศักยภาพการพึ่งพาตนเองในการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งของชุมชนในต.เกาะสาหร่าย จ.สตูล

2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งเพื่อการพึ่งพาตนเองของประมงพื้นบ้านใน ต.เกาะสาหร่าย จ.สตูล

3. เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ด้านการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่ง ของชุมชนประมงพื้นบ้านใน ต.เกาะสาหร่าย จ.สตูล

4. เพื่อพัฒนารูปแบบในการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่ง โดยเน้นความสามารถในการพึ่งพาตนเองของประมงพื้นบ้านใน ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล

สถิติการเปิดชม : 2,659 ครั้ง
ชุดโครงการ : ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ตอนกลาง (25 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 616 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400